Program nastave za gitaru za školsku 2023/2024 godinu:

Rock škola Mostar otvara poziv za upis članova za nastavni program 12-te Rock školske godine.

Individualna nastava (nastava jedan na jedan)

– nastava se održava u za to predvidenoj prostoriji Rock škole Mostar. Trajanje jednog školskog sata je 45 minuta. 

– nastava je u potpunosti prilagođena polazniku i podijeljena u tri razine ovisno o trenutnom nivou polaznika (utvrđeno audicijom) MORS BEGINNER, MORS INTERMEDIATE, MORS ADVANCED

MORS BEGINNER – obuhvata nastavni plan i program prilagođen početnoj razini polaznika (u maksimalnom trajanju od 1 godine). U okviru početnog nivoa obuke će se raditi na upoznavanju sa instrumentom, pravilnom držanju gitare, štimanju, vježbanju uz metronom, učenju durskih i molskih skala i otvorenih akorda. Polaznici će praktično primjenjivati naučeno znanje kroz rad na pjesmama prema planu i programu predavača, te kroz grupni i/ili session band program.

MORS INTERMEDIATE – obuhvata nastavni plan i program prilagođen polaznicima sa višom razinom znanja. U okviru srednjeg nivoa obuke polaznici će savladati kompleksnije tehnike sviranja, poput intervala, bare hvatova, dominantnih sept akorda i njihovih obrata, kvintnog i kvartnog kruga, bendinga, vibrata, složenijih akordskih progresija i solo dionica, kao i ritmova. Također, više pažnje će se posvetiti kvalitetu tona i korištenju efekt pedala. Polaznici će praktično primjenjivati naučeno znanje kroz rad na pjesmama prema planu i programu, koje će savladavati kopiranjem pjesama uz pomoć sluha, te kroz grupni i/ili session band program.

MORS ADVANCED– obuhvata nastavni plan i program prilagođen polaznicima naprednog znanja. To podrazumeva da već vladaju prethodno pomenutim tehnikama koje su obuhvaćene početnim i srednjim nivoom obuke, kako bi mogli da se posvete radu na učenju skraćenih akorda, arpeđa, kao i primjenu arpeđa u solo sviranju. Raditi će se na hromatskim skalama kombinovanim sa arpeđima, zamjenskim akordima, učiće umanjene i prekomjerne akorde i skale sa kojima se još uvijek nisu susreli. Više će raditi na improvizaciji i osmišljavanju solo dionica kako bi se osposobili za rad na autorskim pjesmama. Polaznici će praktično primjenjivati naučeno znanje kroz rad na pjesmama prema planu i programu predavača te kroz grupni i/ili session band program.

Grupna nastava

Nastava se održava u grupama ovisno o trenutnom nivou polaznika.

Nastava se održava u trajanju od 60 minuta.

Polaznici će osim praktične primjene usvojenog na individualnoj nastavi učiti o glazbenim stilovima (npr blues jazz rock, itd), izučavati teoriju shodno njihovom znanju, slušati i analizirati muzičke kompozicije, naučiti koristitiopremu poput pojačala, pedala, kao i steći iskustvo snimanja u studiju i muziciranja zajedno sa ostalim polaznicima drugih odjela unutar Rock škole.

Session band program

Polaznici koji prema procjeni predavača budu spremni svoje će naučeno znanje primjeniti kroz rad sa bendom i nastup na koncertu.